HIRDETMÉNY

Pusztamiske község Önkormányzata (a továbbiakban: Kiíró), székhelye: 8455 Pusztamiske, Dózsa Gy. u. 26.. „az önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól” szóló 8/2013. (V.9.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) alapján pályáztatás (nyilvános versenytárgyalás) útján haszonbérletre meghirdeti a tulajdonában lévő alábbi földterületet:

Település

Hrsz.

Tul.hányad

Tul.hányad/Terület nagysága (ha)

össz. Ak.

Megnevezés

Pusztamiske

0178/4

1/1

15,1333

158,30

szántó

 A versenytárgyalással kapcsolatos tudnivalók:

A versenytárgyalás helyszíne: Művelődési Ház nagyterme 8455 Pusztamiske, Dózsa Gy. u. 26.

A versenytárgyalás időpontja: 2019. december 6. (péntek) 10.00 óra

-          Az eljárás tárgyát képező földrészletek haszonbérbe adására irányuló versenytárgyaláson az vehet részt, aki a mező- és erdőgazdasági földek fogalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Földforgalmi törvény) 40. § (1) bekezdése alapján földműves, vagy mezőgazdasági termelőszervezet.

-          A pályázaton nyertes ajánlattevővel a haszonbérleti szerződés 2019. december 9. napjától 2024. október 30-ig tartó időszakra kerül megkötésre.

-          Kiíró minden kártérítési igény nélkül a gazdálkodási év végére is felmondhatja a haszonbérleti szerződést, amennyiben településfejlesztési, vagy egyéb települési érdekből értékesíteni, vagy más módon hasznosítani kívánja az ingatlant, és ezt a szándékát legalább tárgyév március 31. napjáig írásban közli a Haszonbérlővel.

-          A haszonbérleti díjat a gazdasági év végéig, azaz minden év augusztus 31-ig kell megfizetni.

-           A versenytárgyaláson az induló ár: 20.000,- Ft/ha/év, vagy 1.900,-Ft/AK/év

-           A versenytárgyalás során a licitlépcső: 1.000,-Ft/ha/év, vagy 100,-Ft/Ak/év

-          A pályázatot az a pályázó nyeri el, aki a pályázati tárgyalás során a legmagasabb összegű bérleti díj megfizetésére tett ajánlatot.

-          A pályázati tárgyaláson eredményhirdetésre kerül sor.

A versenytárgyaláson legkedvezőbb árajánlatot tevővel a Kiíró 3 napon belül haszonbérleti szerződést köt. A szerződéskötés során a Földforgalmi törvényben foglaltak szerint kell eljárni.